Wi-Fi Algemene Voorwaarden

Lees deze Gebruiksovereenkomst voordat u zich aanmeldt bij ons GRATIS draadloze netwerk.

Gebruiksovereenkomst
Wij komen overeen dat we u toegang zullen bieden tot gratis draadloos internet, onder de voorwaarde dat u zich zult houden aan de onderstaande beperkingen. In het geval dat u zich niet aan de Gebruiksovereenkomst houdt, behouden wij ons het recht voor uw internettoegang zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Als u zich niet aan de onderstaande voorwaarden wilt houden, heeft u geen toegang tot deze dienst.

Uw verplichtingen:

Verantwoordelijkheid voor het gebruik
U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u verspreidt, opent of bekijkt, als u met onze dienst verbonden bent. We kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor uw daden, als u onze dienst gebruikt. We behouden ons het recht voor om op rechterlijk bevel zonder voorbehoud alle gevraagde informatie te verschaffen.

Gebruiksbeperkingen
U heeft begrepen dat voor onze dienst de onderstaande beperkingen gelden.

Het volgende is met name niet toegestaan:
- Toegang zoeken tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten.
- Spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden, wanneer u het netwerk gebruikt.
- Kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam posten of verzenden, wanneer u het netwerk gebruikt.
- Virussen of andere schadelijke items posten of naar anderen verzenden.
- Het zonder toestemming verzenden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.
- Iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.
- Zich inlaten met onwettige activiteiten.

Minderjarigen
Als u jonger bent dan 18 jaar en ouder dan 12 jaar, dan heeft u de toestemming van een ouder nodig om onze gratis draadloze internetdiensten te gebruiken. Als u jonger bent dan 13 jaar, dan mag u geen gebruik maken van onze gratis draadloze internetdiensten, zonder dat u ons de toestemming van een ouder hebt overlegd. Indien u een ouder bent die een minderjarige toestemming verleent gebruik te maken van onze gratis draadloze internetdiensten, dan verklaart u ermee akkoord te gaan, dat u (i) toezicht uitoefent op het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten en op zijn of haar internettoegang, dat u (ii) alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige inhoud bekijkt die hij of zij heeft ontvangen door het gebruik van onze gratis draadloze internetdiensten en alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige materiaal, inhoud of informatie naar anderen verzendt via het internet, en dat u (iii) alle aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten, met inbegrip van alle financiële verplichtingen.

Informatie over advertenties en aanbiedingen
U geeft uw uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring aan ons en onze partners (en aan overige door ons aangewezen derden) om u, elektronisch, wanneer u de gratis draadloze internetdienst gebruikt, of op een andere door ons verkozen wijze informatie of materiaal aan te bieden, vervaardigd door onszelf of (namens ons) door derden, met inbegrip van advertentiemateriaal en aanbiedingen. U erkent dat dergelijke informatie, advertenties en aanbiedingen een onlosmakelijk onderdeel vormen van de gratis draadloze internetdienst, en u hebt begrepen en gaat ermee akkoord dat het aanbieden van dergelijke informatie, advertenties en aanbiedingen slechts beëindigd kan worden als de gratis draadloze internetdienst ook beëindigd wordt.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij, onze tussenpersonen, onze leveranciers en onze werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot bezettonen, fouten, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of onderdelen daarvan.

Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid
Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. We kunnen en zullen de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen. We behouden ons het recht voor de gegevensoverdracht van onze gebruikers te bewaken, indien we dat noodzakelijk achten voor het bieden van adequate diensten en/of om de rechten en het eigendom van onze onderneming te beschermen.

Niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst
We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot (onderdelen van) onze dienst, indien de gebruiker zich inlaat met gedragingen of activiteiten die naar ons goeddunken een schending van een voorwaarde van de Gebruiksovereenkomst inhouden.

VERTROUWELIJKHEID: Voor toegang tot deze Wi-Fi-dienst is een unieke Toegangscode vereist (verkrijgbaar bij de HotSpot-beheerder) die wordt gebruikt om u voor alle functies van de Wi-Fi-dienst te identificeren door middel van uw Wi-Fi-kaart. U dient deze code uiterst zorgvuldig te bewaren om hem geheim te houden. U bent derhalve als enige verantwoordelijk voor schade als gevolg van de kennis of het gebruik van de Toegangscode door derden. U gaat er voorts mee akkoord dat u onmiddellijk melding doet van mogelijk verlies, verdwijning of van mogelijke diefstal of wederrechtelijke toe-eigening van uw Toegangscode door derden.

REGISTRATIE EN GEBRUIKERSIDENTIFICATIE: Met betrekking tot de functionaliteit van de netwerkverbinding, accepteert u en stemt u toe met het bestaan van een elektronisch register voor het gebruik van deze Wi-Fi-dienst (te weten het Logboek). De inhoud van het Logboek wordt volkomen geheim gehouden en zal uitsluitend worden gedeeld met bevoegde autoriteiten, op hun verzoek en dan uitsluitend met als doel de oorsprong van deze Wi-Fi-verbinding te bepalen.